สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com
 
 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่  " เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความอยู่ดีมีสุขตลอดไป "

 

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

 ข้อมูลอำเภอ
  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
  ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  องค์ความรู้ (KM)
  ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
  ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน
  งานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ
  งานฟิวเดย์ (Field Day)
  คู่มือ พ.ร.บ.
  ช่วยเหลือเกษตรกรตจากภาวะปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงนาใหญ่
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2560
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ ศพก.
ข้อมูล ศจช.
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเกษตร/ข้อมูลการผลิตข้าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข้อมูลเตือนการระบาด (กลุ่มอารักขาพืช)

 

 

ย้อนหลัง....... 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุยายน 2561

                          

ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอ
ผักไห่ นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอ
ผักไห่ ร่วมงานของดีผักไห่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2561 ณ ถนนสายกลางหน้าตลาดผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ โดยนายนภดล
วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ และเจ้าหน้าที่ประชำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ได้มีการประกวดอาหารคาว - หวาน (ต้มยำปลาช่อนน้ำข้น - กล้วยบวชชี โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอำเภอผักไห่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอผักไห่ เข้าร่วมประกวดการแข่ง ผลปรากฎ ชนะเลิศ ได้แก่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแค รองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่มแม่บ้านดอนลาน และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 กลุ่มแม่บ้านกุฎี ประกวด ณ ถนนสายกลางหน้าตลาดผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ันศุกร์ที่ 15 มิถุนาย 2561 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วย นายนภดล
วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยหน่วยงานในอำเภอผักไห่ ร่วมงานรณรงณ์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เวลา
08.00 - 16.30 น. ณ วัดลำตะเคียน ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกฤติยา ศรีศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบตำบลนาคู ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ (พืชผัก) ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ (พืชผัก) ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

     

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************