สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน

 

 


 

 

    

นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่

มอบของที่ระลึกและเข้าต้อนรับนายอำเภอใหม่ นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่

ในวันที่ 26 มกราคม 2558

         

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

นางศุภวรรณ  ช่วงฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางอุษณีย์ งามประไพพรรณ เจ้าพนักงานธุรการ
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก)
สู่
Smart Group
ให้กับโรงเรียนฤาไชย ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ (ครั้งที่ 1-2)
ในวันที่ 9 และ 23 มกราคม 2558
นำโดย นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เข้าร่วมฝึกอบรม
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี 2558 จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2558
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร กิจกรรม สร้าง
และพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (
Zoning) ปีงบประมาณ 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2
ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 14 มกราคม 2558
นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเกษตร
อำเภอบางบาล เสนา และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตร
อำเภอผักไห่ บางบาล เสนา และบางซ้าย โดยอำเภอผักไห่
เป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร (อกม.) หลักสูตร
เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการพัฒนาอาหารฮาลาล
แบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์บริการฯ ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ย้อนหลัง....... 

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************