สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน
งานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ
งานฟิวเดย์ (Field Day)

 

 

   การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปี 2558

1
. เกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตร เอกสารที่ต้องเตรียม
* สำเนาทะเบียนบ้าน และทะเบียนบ้านตัวจริง * สำเนาบัตรประชาชน * สำเนาเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ สัญญาเช่า (เป็นปัจจุบัน/ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาโฉนด พร้อมชื่อและเลขบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน * รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป * สุมดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) เพื่อพิมพ์สมุดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

2. เกษตรกรที่ต้องการขอยกเลิกการเป็นเกษตรกร (เลิกทำการเกษตรอย่างถาวร)
* เกษตรกรต้องมาแจ้งขอยกเลิก * แนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) * แบบขอยกเลิกเป็นเกษตรกร (ขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ

3. เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการปลูกข้าวในรอบนาปี ปี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) เพื่อพิมพ์สมุดในรอบปีการผลิต 2557

* รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป * ใบรายชื่อที่รับสมุดเพื่อส่งสำนักงานเกษตรที่มีลายเซ็นต์เกษตรกร เพื่อเป็นทะเบียนคุมป้องกันโยนความผิดให้กับผู้รับสมุด หากรับสมุดแล้วเกษตรกรไม่เซ็นต์ชื่อถือว่าไม่ได้รับ

4. กรณีสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) สูญหาย
* ให้นำใบแจ้งความสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาแจ้งเพื่อขอรับสมุดใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

        

นำโดย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
และข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ อำเภอผักไห่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่ไป
ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาท
12 สิงหาคม 2558 . หอประชุมอำเภอผ้กไห่ และช่วงบ่าย นำโดยนายอำเภอผักไห่ หน่วยงานในอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอผักไห่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมปลูกต้นไม้ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลลาด
น้ำเค็ม

ย้อนหลัง....... 

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

     

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************