สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน

 

 


 

 

    

ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช.

บริการให้ความรู้ คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร 035-391-672


         

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

นายสุจินต์  วาจากิจ นายอำเภอผักไห่ ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานการจัดอบรมโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่อาสาสมัตรเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 128 คน
นำโดย นายชูชาติ  รัตนสุวรรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมกันจัดฝึกอบรมแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
โดยมีวิทยากรของกรมวิชาการเกษตร / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / กรมข้าว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ย้อนหลัง....... 

งานประชาสัมพันธ์การเกษตร งานประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2557


ดูรายละเอียด
การประชาสัมพันธ์การเกษตร 


นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ได้ไปสาธิตการน้ำพริกเผาแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านแคสามัคคี ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

 

นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ และนายทรงวุฒิ เรืองยุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ได้เข้าร่วม
ประชุมวางแผนการดำเนินการลดต้นทุนการผลิต และบรรยาย
ความรู้ในเรื่องการถนอมอาหารแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตำบลกุฎี ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557
 

ย้อนหลัง......

ย้อนหลัง......

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************