สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com
 
 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่  " เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความอยู่ดีมีสุขตลอดไป "

 

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

 ข้อมูลอำเภอ
  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
  ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  องค์ความรู้ (KM)
  ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
  ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน
  งานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ
  งานฟิวเดย์ (Field Day)
  คู่มือ พ.ร.บ.
  ช่วยเหลือเกษตรกรตจากภาวะปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงนาใหญ่
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2560
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ ศพก.
ข้อมูล ศจช.
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเกษตร/ข้อมูลการผลิตข้าว
ข้อมูลเตือนการระบาด (กลุ่มอารักขาพืช)

 

 

ย้อนหลัง....... 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

เตือนการระบาดศัตรูพืช

                  

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย คณะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick of) ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 5 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จงหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ มอบหมายให้
นางศรินญา ชาญชาติณรงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมคณะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (
Kick of) ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 6 ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ันที่ 6 มีนาคม 2561 นายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ มอบหมายให้ นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมคณะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ มอบหมายให้ นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมคณะทีมขับเคลื่อนการพัฒนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาวัดหน้าโคก หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

     

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************