สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com
 
 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่  " เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความอยู่ดีมีสุขตลอดไป "

 

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

 ข้อมูลอำเภอ
  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
  ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  องค์ความรู้ (KM)
  ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
  ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน
  งานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ
  งานฟิวเดย์ (Field Day)
  คู่มือ พ.ร.บ.
  ช่วยเหลือเกษตรกรตจากภาวะปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงนาใหญ่
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2560
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ ศพก.
ข้อมูล ศจช.
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเกษตร/ข้อมูลการผลิตข้าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข้อมูลเตือนการระบาด (กลุ่มอารักขาพืช)

 

 

ย้อนหลัง....... 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรม

               วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานในการพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระดับอำเภอ
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรฯ เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 มีการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

                ันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ประชุมการเตรียมความพร้อมในการปัองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2561 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ให้ นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนางศรินญา ชาญชาติณรงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมช่วยกันประดับธงและรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

     

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************