สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน

 

 


 

 

 

 

 

 

การปลูกข้าว ด้วยวิธีโยนกล้า Parachute

            การปลูกข้าวในเขตชลประทานเป็นการทำนาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 ครั้งหรือ 2 ปี 5 ครั้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาข้าววัชพืช ปัจจุบันพบระบาดมากกว่า 25 ล้านไร่ และยังเพิ่มการระบาดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การป้องกันกำจัดค่อนข้างยาก เกษตรกร
ส่วนหนึ่งหักมาปักดำด้วยเครื่องปักดำ และปักดำด้วยแรงงานคน การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมและป้องกันข้าววัชพืชได้ผลดีและต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวแบบต่าง ๆ ซึ่งการปักดำด้วยคน ปักดำด้วยเครื่องปักดำราคาค่อนข้างสูง คือ 1,200 - 1,500 บาท/ไร่

            การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้าสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากใช้เมล็ดพันธุ์
2 - 4 กิโลกรัม/ไร่ เท่านั้น ประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้ 80 / 85
% ใช้แรงงานในการโยนกล้า
3 - 5 ไร่/คน/วัน และสามารถควบคุมวัชพืช/ข้าวพืชได้ดี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57
ปีละ 2 ครั้ง

           

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 นายอำเภอผักไห่ พร้อมข้าราชการหน่วยงานในอำเภอผักไห่ และคณะทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกันต้อนรับผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมาเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ย้อนหลัง....... 

งานประชาสัมพันธ์การเกษตร งานประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2557


ดูรายละเอียด
การประชาสัมพันธ์การเกษตร  

นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ได้บรรยาย เรื่องการลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว แก่เกษตรกรทำนาตำบลตาลาน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตาลาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2557

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลบ้านแค และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557

ย้อนหลัง......

ย้อนหลัง......

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************