สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน

 

 


 

 

    

นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่

มอบของที่ระลึกและเข้าต้อนรับนายอำเภอใหม่ นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่

ในวันที่ 26 มกราคม 2558

         

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ฯ (ศบกต.)เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
ตามนโยบายกรมฯ โดยนายวันชัย อุสาหะ
หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์ ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองผักไห่
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  เกษตรอำเภอผักไห่
และเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับ
นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอผักไห่ ร่วมด้วยคณะข้าราชการในหน่วยงานอำเภอผักไห่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านคูล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.45 น.

ย้อนหลัง....... 

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************