สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน
งานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ
งานฟิวเดย์ (Field Day)
คู่มือ พ.ร.บ.
ช่วยเหลือเกษตรกรตจากภาวะปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59

 


โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560

ด้วยรัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น ในฤดูนาปรัง ปี 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไร่ละ 2,000.- บาท แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ซึ่งเกษตรกรต้องไม่ทำการเพาะปลูกข้าวในช่วง
1 พฤศจิกายน 2559 - 30 เมษายน 2560 และชาวนาสามารถเลือกช่วงระยะเวลาปลูกพืชได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

วัตถุประสงค์
1. ลดรอบการทำนาฤดูนาปรัง
2. สร้างรายได้จากการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว
3. สร้างโอกาสให้กับชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา

คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วม
1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) กับกรมส่งเสริมการเกษตร
2. เป็นชาวนาปลูกข้าวนาปรัง ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2556 - 2558) ปีใดปีหนึ่ง
3. ไม่เป็นชาวนาที่ประกอบการปลูกพืชอื่นในพื้นที่นาช่วงฤดูการทำนาปรังเป็นประจำอยู่แล้ว (ปลูกต่อเนื่อง 2 ฤดูกาล ปี 2557-2558)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาทะเบียนเกษตรกร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. หนังสือรับรองข้อมูลตนเองของชาวนา
5. หนังสือรับรองว่าเป็นชาวนาที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

เปิดรับสมัคร วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน  2559

สถานที่รับสมัคร
1. สถานที่จัดประชาคม
2. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

                                

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอผักไห่ กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 นายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และเกษตรกร เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 200 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ย้อนหลัง....... 

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

     

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************