สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน

 

 


 

 

    

ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช.

บริการให้ความรู้ คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร 035-391-672


         

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

นายสุจินต์  วาจากิจ นายอำเภอผักไห่ ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานการจัดอบรมโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่อาสาสมัตรเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 128 คน
นำโดย นายชูชาติ  รัตนสุวรรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมกันจัดฝึกอบรมแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
โดยมีวิทยากรของกรมวิชาการเกษตร / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / กรมข้าว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ย้อนหลัง....... 

งานประชาสัมพันธ์การเกษตร งานประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2557


ดูรายละเอียด
การประชาสัมพันธ์การเกษตร 


นางศุภวรรณ  ช่วงฉ่ำ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลบ้านแค ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ชี้แจง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม

นางศุภวรรณ  ช่วงฉ่ำ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ติดตามกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารร่วมใจพัฒนา เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ที่จะไปจำหน่ายงาน 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ย้อนหลัง......

ย้อนหลัง......

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************