สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน

 

 


 

 

    

ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช.

บริการให้ความรู้ คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร 035-391-672


         

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน นำโดย นายทรงวุฒิ  เรืองยุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดทำโครงการลดความเสี่ยงเกษตรจากการระบาดศัตรูข้าว ปี 2557 (
MRCF) จำนวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ย้อนหลัง....... 

งานประชาสัมพันธ์การเกษตร งานประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557


ดูรายละเอียด
การประชาสัมพันธ์การเกษตร 


คณะกรรมการระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจเยี่ยมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดฤาไชย ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางศุภวรรณ  ช่วงฉ่ำ                   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานสถาบันของสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในวันที่อังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557

นางศุภวรรณ  ช่วงฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน  สถาบันของสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เข้าไปซักซ้อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านแค ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ก่อนจะถึงวันประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้ามาตรวจเยี่ยมการประกวดฯ
 

ย้อนหลัง......

ย้อนหลัง......

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************