สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน
งานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ
งานฟิวเดย์ (Field Day)
คู่มือ พ.ร.บ.
ช่วยเหลือเกษตรกรตจากภาวะปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59

 

   การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปี 2558

1
. เกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตร เอกสารที่ต้องเตรียม
* สำเนาทะเบียนบ้าน และทะเบียนบ้านตัวจริง * สำเนาบัตรประชาชน * สำเนาเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ สัญญาเช่า (เป็นปัจจุบัน/ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาโฉนด พร้อมชื่อและเลขบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน * รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป * สุมดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) เพื่อพิมพ์สมุดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

2. เกษตรกรที่ต้องการขอยกเลิกการเป็นเกษตรกร (เลิกทำการเกษตรอย่างถาวร)
* เกษตรกรต้องมาแจ้งขอยกเลิก * แนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) * แบบขอยกเลิกเป็นเกษตรกร (ขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ

3. เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการปลูกข้าวในรอบนาปี ปี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) เพื่อพิมพ์สมุดในรอบปีการผลิต 2557

* รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป * ใบรายชื่อที่รับสมุดเพื่อส่งสำนักงานเกษตรที่มีลายเซ็นต์เกษตรกร เพื่อเป็นทะเบียนคุมป้องกันโยนความผิดให้กับผู้รับสมุด หากรับสมุดแล้วเกษตรกรไม่เซ็นต์ชื่อถือว่าไม่ได้รับ

4. กรณีสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) สูญหาย
* ให้นำใบแจ้งความสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาแจ้งเพื่อขอรับสมุดใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

                          

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายไพศาล สังข์มงคล ออกตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกรที่ปลูกเมล่อน และพืชผัก
พืชใช้น้ำน้อยให้ผลตอบแทนสูง ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ที่ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีเกษตรอำเภอผักไห่ (นายนภดล วิทยาภรณ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
และเกษตรกรตำบลนาคู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559

ย้อนหลัง....... 

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

     

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************