สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โทร/โทรสาร.0-3539-1672   E-mail : Phakhai_08@hotmail.com
 
 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่  " เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความอยู่ดีมีสุขตลอดไป "

 

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

 ข้อมูลอำเภอ
  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
  บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
  ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  องค์ความรู้ (KM)
  ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
  ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน 
  งานฟิวเดย์ (Field Day)
  คู่มือ พ.ร.บ.
  ช่วยเหลือเกษตรกรตจากภาวะปัญหาภัยแล้ง
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงนาใหญ่
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ ศพก.
ข้อมูล ศจช.

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข้อมูลเตือนการระบาด (กลุ่มอารักขาพืช)
แผนผลการเยี่ยมเยือนระดับทีม (T&V)

 

   การประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กการเกษตร

    

ย้อนหลัง....... 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน  2563

ภาพกิจกรรม


วันที่ 24 เมษายน 2563 นำโดย เกษตรอำเภอผักไห่ และเจ้าหน้าที่
ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว และติดตามสถานการณ์น้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ณ
 ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 23 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
(เกษตรตำบล) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
พร้อมรับฟังปัญหาและวางแผนการเพาะปลูกพืชผักต่อไป ณ ตำบลนาคู
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   


วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
สนับสนุนสารเร่ง พด. แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืช ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 เมษายน 2563 นำโดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมเยือน
และติดตามการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

 

   

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail : phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************