สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร
/โทรสาร.0-3539-1672
E-mail : Phakhai_08@hotmail.com

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

ข้อมูลอำเภอ
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
องค์ความรู้ (KM)
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
แผนพัฒนาการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน
งานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ
งานฟิวเดย์ (Field Day)
คู่มือ พ.ร.บ.
ช่วยเหลือเกษตรกรตจากภาวะปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59

 

 

เชิญเที่ยวงาน "ของดีผักไห่ ประจำปี 2559" ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
ณ หน้าตลาดผักไห่ ถนน 8 เลน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ภาพกิจกรรม

                          

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายไพศาล สังข์มงคล ออกตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกรที่ปลูกเมล่อน และพืชผัก
พืชใช้น้ำน้อยให้ผลตอบแทนสูง ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ที่ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีเกษตรอำเภอผักไห่ (นายนภดล วิทยาภรณ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
และเกษตรกรตำบลนาคู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559

ย้อนหลัง....... 

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

     

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail :
phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************