สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โทร/โทรสาร.0-3539-1672   E-mail : Phakhai_08@hotmail.com
 
 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่  " เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความอยู่ดีมีสุขตลอดไป "

 

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตร

 ข้อมูลอำเภอ
  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
  บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
  ข้อมูลการเกษตร/สถิติปริมาณน้ำฝน/ต้นทุนการผลิต
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  ปฏิทินระบบการส่งเสริมการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  องค์ความรู้ (KM)
  ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
  ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน 
  งานฟิวเดย์ (Field Day)
  คู่มือ พ.ร.บ.
  ช่วยเหลือเกษตรกรตจากภาวะปัญหาภัยแล้ง
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงนาใหญ่
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ ศพก.
ข้อมูล ศจช.

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
ข้อมูลเตือนการระบาด (กลุ่มอารักขาพืช)
แผนผลการเยี่ยมเยือนระดับทีม (T&V)

ย้อนหลัง....... 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม  2564

                 

ภาพกิจกรรมวันที่ 8 มกราคม 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
บ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังปัญหาการผลิตสินค้าเกษตร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม

   

วันที่ 4 มกราคม 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เปิดให้บริการคลีนิกเกษตร
เพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช ณ คลีนิกพืช อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
ติดตามเยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใหญ่
และรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร

วันที่ 6 มกราคม 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ สนับสนุนหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มาควบคุมโรคพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่น

การจัดทำคู่มือประชาชน
ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

 

   

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
โปรดแจ้ง..สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่..
โทร.0-3539-1672

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร/โทรสาร.035-391-672
E-mail : phakhai_08@hotmail.com

**********************************************************************************************************************