ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ DM อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*************

ประจำปีงบประมาณ 2556

ประจำเดือนตุลาคม 55  ประจำเดือนพฤศจิกายน 55   ประจำเดือนธันวาคม 55 ประจำเดือนมกราคม 56 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 56 ประจำเดือนมีนาคม 56

ประจำเดือนเมษายน 56 ประจำเดือนพฤษภาคม 56  ประจำเดือนมิถุนายน 56 ประจำเดือนกรกฎาคม 56 ประจำเดือนสิงหาคม 56 ประจำเดือนกันยายน 56
 

ประจำปีงบประมาณ 2557

ประจำเดือนตุลาคม 56 ประจำเดือนพฤศจิกายน 56  ประจำเดือนธันวาคม 56 ประจำเดือนมกราคม 57 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 ประจำเดือนมีนาคม 57

ประจำเดือนเมษายน 57 ประจำเดือนพฤษภาคม 57 ประจำเดือนมิถุนายน 57 ประจำเดือนกรกฎาคม 57 ประจำเดือนสิงหาคม 57 ประจำเดือนกันยายน 57
 
  
  

ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำเดือนตุลาคม 57 ประจำเดือนพฤศจิกายน 57 ประจำเดือนธันวาคม 57 ประจำเดือนมกราคม 58 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58 ประจำเดือนมีนาคม 58

ประจำเดือนเมษายน 58 ประจำเดือนพฤษภาคม 58 ประจำเดือนมิถุนายน 58 ประจำเดือนกรกฎาคม 58 ประจำเดือนสิงหาคม 58