องค์ความรู้ KM
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**************

เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร  และ เทคนิคการรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และ การประสานผู้ให้เช่านา เอกสารสิทธิ์กับผู้เช่านาฯ

เรื่อง การสกัดสะเดาบดด้วอัลกอฮอล์

เรื่อง การปฏิบัติงานโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลัก และการจัดการความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามขบวนการ MRCF อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี2557

เรื่อง การปฏิบัติงานโดยเน้นเข้าใจ เข้าถึง โดย นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เรื่อง ตะเกียงไล่นกเป็ดน้ำ

เรื่อง การปฏิบัติงานโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลัก โดย นายทรงวุฒิ  เรืองยุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เรื่อง การปลูกพืชอายุสั้นในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

เรื่อง การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย