รายงานคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

***********************************

1. คู่มือสำหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

2. คู่มือสำหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

3. คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

4. คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

5. แนวทางการจัดทำรายงานคู่มือสำหรับประชาชน การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ คู่มือสำหรับประชาชน

6. คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561

7. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ (ฉบับปรับปรุง) ปี 2561