โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงนาใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*************************************************

1. ขั้นตอนการเป็นแบบแปลงนาใหญ่

2. คำชี้แจงการรับสมัครแบบแปลงนาใหญ่

3. ใบสมัครแบบแปลงนาใหญ่

4. ประชาสัมพันธ์แบบแปลงนาใหญ่

5. ป้ายประชาสัมพันธ์แบบแปลงนาใหญ่

6. ข้อมูลแปลงใหญ่ (ข้าว) ตำบลลาดน้ำเค็ม