ข้อมูล (ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน) ศจช.

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*************************************

1. ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์หลัก ตำบลลาดน้ำเค็ม

2 . ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์เครือข่าย ตำบลลำตะเคียน