อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่

 

 
 

(นางยุพิน  แย้มประชา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอผักไห่
โทร.081-947-1441 และ 089-930-5505

 
(นางสาวกฤติยา  ศรีศักดา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัการ
รับผิดชอบ งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
รับผิดชอบตำบล
นาคู - บ้านแค - บ้านใหญ่
โทร. 084-526-9476 / 092-247-3938
(นายธนทัต  อินทชิต)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ งานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รับผิดชอบตำบล
ลาดน้ำเค็ม - โคกช้า - กุฎี
โทร. 087-084-7680 / 092-247-3940
(นายวิศรุต  สายบุญช่วย)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ  งานกลุ่มอารักขาพืช
รับผิดชอบตำบล
ผักไห่ - ตาลาน - ดอนลาน
โทร. 081-724-1993
(นางสาวเพ็ญประภา  ราหุล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
รับผิดชอบตำบล
หนองน้ำใหญ่ - จักราช
โทร. 087-098-7729
(นางสาววัลวิษา  ปิติมาตร์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ งานกลุ่มอารักขาพืช
รับผิดชอบตำบล
ลำตะเคียน - หน้าโคก - อมฤต
โทร. 088-176-9696
(นางศรินญา  ชาญชาติณรงค์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
รับผิดชอบตำบล
ลาดชิด - ท่าดินแดง
โทร. 099-856-0807
 
(นางอุษณีย์  งามประไพพรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ  งานฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 083-714-2257
  (นางสมศรี  เกษมรัตน์)
นักการภารโรง
โทร. 089-083-5267