อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่

 

 
 

(นายนภดล  วิทยาภรณ์)
เกษตรอำเภอผักไห่
โทร.081-947-1441 และ 081-902-0258

 

ช่วยราชการสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
(นายวัฒนา  มโนรัตน์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 08-9900-7026 และ 08-6765-0926
ว่าง (นายรังสี  ดัดวงษ์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล
บ้านแค - โคกช้าง - หน้าโคก - ผักไห่
โทร. 081-994-7565
(นางสาวกนกทิพย์  กันธา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล
ท่าดินแดง - บ้านใหญ่ - กุฎี - ลาดน้ำเค็ม
โทร. 089-136-7894 และ 061-826-2242
(นางสาววัลวิษา  ปิติมาตร์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบล
ลำตะเคียน - จักราช - ดอนลาน - นาคู
โทร. 063-843-3736
(นางสาวศรินญา  ชุนไธสง)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบล
ลาดชิด - หนองน้ำใหญ่ - อมฤต - ตาลาน
โทร. 099-856-0807
 
(นางอุษณีย์  งามประไพพรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 083-714-2257
  (นางสมศรี  เกษมรัตน์)
นักการภารโรง
โทร. 089-083-5267