งานช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*******************************

1. คำสั่ง

2. โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง

3. การประชาสัมพันธ์