ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

                   อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์บริการฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านแค    
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกช้าง

นายวัฒนา  มโนรัตน์

08-9900-7026 และ 08-6765-0926
3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลาดน้ำเค็ม    
4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตาลาน    
5. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมฤต นางศุภวรรณ  ช่วงฉ่ำ

08-6564-1841

6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลผักไห่    
7. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหน้าโคก    
8. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาคู นายทรงวุฒิ  เรืองยุบล 08-19801-2013
9. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าดินแดง    
10. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านใหญ่ นางสาวกนกทิพย์  กันธา 08-9136-7894 และ 08-6126-2781
11. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุฎี    
12. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนลาน    
13. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลำตะเคียน นางสาววัลวิษา  ปิติมาตร์ 08-6891-6834
14. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจักราช    
15. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองน้ำใหญ่    
16. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลาดชิด

ว่าง