ภาพกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ได้มอบพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรตำบลบ้านแค ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรดำเนินการผลิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555 (งบพัฒนาจังหวัด)

 

นายองอาจ  วชิรพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางมาแจกจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2555 ให้กับเกษตรกรอำเภอผักไห่
ณ หอประชุมอำเภอ ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น. โดยมีเกษตรกรให้ความต้อนรับ จำนวน 500 คน
 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 นายอำเภอผักไห่ พร้อมข้าราชการหน่วยงานในอำเภอผักไห่ และคณะทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกันต้อนรับผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมาเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน นำโดย นายทรงวุฒิ  เรืองยุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดทำโครงการลดความเสี่ยงเกษตรจากการระบาดศัตรูข้าว ปี 2557 (
MRCF) จำนวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุจินต์  วาจากิจ นายอำเภอผักไห่ ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานการจัดอบรมโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่อาสาสมัตรเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 128 คน
นำโดย นายชูชาติ  รัตนสุวรรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมกันจัดฝึกอบรมแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
โดยมีวิทยากรของกรมวิชาการเกษตร / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / กรมข้าว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางศุภวรรณ  ช่วงฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางอุษณีย์ งามประไพพรรณ เจ้าพนักงานธุรการ
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก)
สู่
Smart Group
ให้กับโรงเรียนฤาไชย ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ (ครั้งที่ 1-2)
ในวันที่ 9 และ 23 มกราคม 2558
นำโดย นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เข้าร่วมฝึกอบรม
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี 2558 จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2558
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร กิจกรรม สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (
Zoning) ปีงบประมาณ 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2
ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 14 มกราคม 2558
นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเกษตร
อำเภอบางบาล เสนา และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตร
อำเภอผักไห่ บางบาล เสนา และบางซ้าย โดยอำเภอผักไห่
เป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร (อกม.)
หลักสูตร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2558
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์บริการฯ
ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ฯ (ศบกต.)เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
ตามนโยบายกรมฯ โดยนายวันชัย อุสาหะ
หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์ ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองผักไห่
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  เกษตรอำเภอผักไห่
และเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับ
นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอผักไห่ ร่วมด้วยคณะข้าราชการในหน่วยงานอำเภอผักไห่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านคูล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.45 น.

การจัดงานของดีผักไห่ ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2558
โดยหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ได้มีการประกวดแข่งขัน
กล้วยน้ำว้าดิบ  (วันที่ 29 พฤษภาคม 2558) โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในอำเภอผักไห่ ให้ความร่วมมือในการส่งกล้วยเข้าประกวด
เป็นจำนวนมาก ผลการประกวดตัดสิน ดังนี้
อันดับที่ 1 ตำบลบ้านแค หมู่ที่ 8
อันดับที่ 2 ตำบลบ้านแค หมู่ที่ 7
อันดับที่ 3 ตำบลอมฤต หมู่ที่ 4

นายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมกับนายวิเชียน พวงลำเจียก
ประธานสมาคชาวนาไทย เยี่ยมเกษตรกรประสบภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลโคกช้าง
ตำบล
ลาดน้ำเค็ม  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่
28 กรกฎาคม  2558

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในอำเภอผักไห่ ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขอสมเด็จพระบรมโอรสาธิชราช
ในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี

        

นำโดย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
และข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ อำเภอผักไห่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่ไป
ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาท
12 สิงหาคม 2558 . หอประชุมอำเภอผ้กไห่ และช่วงบ่าย นำโดยนายอำเภอผักไห่ หน่วยงานในอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอผักไห่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมปลูกต้นไม้ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลลาด
น้ำเค็ม

                          

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายไพศาล สังข์มงคล ออกตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกรที่ปลูกเมล่อน และพืชผัก
พืชใช้น้ำน้อยให้ผลตอบแทนสูง ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ที่ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีเกษตรอำเภอผักไห่ (นายนภดล วิทยาภรณ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
และเกษตรกรตำบลนาคู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559

                                

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอผักไห่ กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 นายนภดล วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และเกษตรกร เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 200 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา