อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุมงคลล้ำค่า วังมัจฉามากมี ของดีทำจากปลา ในนามีข้าว

ข้อมูลทั่วไป

อักษรไทย อำเภอผักไห่    อักษรโรมัน Amphoe Phak Hai   จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสทางภูมิศาสตร์ 1408รหัสไปรษณีย์ 13120

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่ 189 ตร.กม.         ประชากร 42,558 คน (พ.ศ. 2552)         ความหนาแน่น 225.17 คน/ตร.กม.

ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอผักไห่ หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120

พิกัด 1427′30″N, 10022′12″E หมายเลขโทรศัพท์ 0 3539 2367 หมายเลขโทรสาร 0 3539 1399

อำเภอผักไห่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอเสนาใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอผักไห่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง) และอำเภอบางบาล

ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอเสนาและอำเภอบางซ้าย

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอบางปลาม้าและอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี)

การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอผักไห่แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น
16 ตำบล แต่ละตำบล แบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 128 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ผักไห่   (Phak Hai)                       9. กุฎี   (Kudi) 

2. อมฤต   (Ammarit)                       10. ลำตะเคียน   (Lam Takhian) 

3. บ้านแค   (Ban Khae)                    11. โคกช้าง   (Khok Chang) 

4. ลาดน้ำเค็ม   (Lat Nam Khem)         12. จักราช   (Chakkarat) 

5. ตาลาน   (Ta Lan)                        13. หนองน้ำใหญ่   (Nong Nam Yai) 

6. ท่าดินแดง   (Tha Din Daeng)           14. ลาดชิด   (Lat Chit) 

7. ดอนลาน   (Don Lan)                    15. หน้าโคก   (Na Khok) 

8. นาคู   (Na Khu)                          16. บ้านใหญ่   (Ban Yai) 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอผักไห่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองผักไห่         ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลผักไห่ ตำบลอมฤตทั้งตำบล บางส่วนของตำบลตาลาน บางส่วนของตำบลลาดชิด บางส่วนของตำบลหน้าโคก และตำบลบ้านใหญ่ทั้งตำบล

เทศบาลตำบลลาดชะโด   ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจักราชและตำบลหนองน้ำใหญ่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค            ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแคทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม        ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักไห่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)

ตำบลลาดน้ำเค็มทั้งตำบล และตำบลโคกช้างทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง         ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าดินแดงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน          ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนลานและตำบลลำตะเคียนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู               ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคูทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี                 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุฎีทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด            ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลานและตำบลลาดชิด (เฉพาะนอกเขตเทศบาล

เมืองผักไห่)

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก           ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าโคก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)