ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------
ประจำปีงบประมาณ 2556

1.เดือนตุลาคม 2555 2. เดือนพฤศจิกายน 2555 3. เดือนธันวาคม 2555 4. เดือนมกราคม 2556 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2556 6. มีนาคม 2556
7. เดือนเมษายน 2556 8. เดือนพฤษภาคม 2556 9. เดือนมิถุนายน 2556 10. เดือนกรกฎาคม 2556 11. เดือนสิงหาคม 2556 12. เดือนกันยายน 2556

ประจำปีงบประมาณ 2557

1.เดือนตุลาคม 2556 2. เดือนพฤศจิกายน 2556 3. เดือนธันวาคม 2556 4. เดือนมกราคม 2557 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2557 6. มีนาคม 2557
7. เดือนเมษายน 2557 8. เดือนพฤษภาคม 2557 9. เดือนมิถุนายน 2557 10. เดือนกรกฎาคม 2557 11. เดือนสิงหาคม 2557 12. เดือนกันยายน 2557

ประจำปีงบประมาณ 2558

1.เดือนตุลาคม 2557 2. เดือนพฤศจิกายน 2557 3. เดือนธันวาคม 2557 4. เดือนมกราคม 2558 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2558 6. เดือนมีนาคม 2558
7. เดือนเมษายน 2558 8. เดือนพฤษภาคม 2558 9. เดือนมิถุนายน 2558 10. เดือนกรกฎาคม 2558 11. เดือนสิงหาคม 2558 12. เดือนกันยายน 2558

ประจำปีงบประมาณ 2559

1.เดือนตุลาคม 2558 2. เดือนพฤศจิกายน 2558 3. เดือนธันวาคม 2558 4. เดือนมกราคม 2559 5. เดือนกุมภาพันธ์  2559 6. เดือนมีนาคม 2559
7. เดือนเมษายน 2559 8. เดือนพฤษภาคม 2559 9. เดือนมิถุนายน 2559 10. เดือนกรกฎาคม 2559 11 เดือนสิงหาคม 2559 12. เดือนกันยายน 2559

ประจำปีงบประมาณ 2560

1.เดือนตุลาคม 2559 2. เดือนพฤศจิกายน 2559 3. เดือนธันวาคม 2559 4. เดือนมกราคม 2560 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 6. เดือนมีนาคม 2560
7. เดือนเมษายน 2560 8. เดือนพฤษภาคม 2560 9. เดือนมิถุนายน 2560 10. เดือนกรกฎาคม 2560 11. เดือนสิงหาคม 2560 12 เดือนกันยายน 2560

ประจำปีงบประมาณ 2561

1.เดือนตุลาคม 2560 2. เดือนพฤศจิกายน 2560 3. เดือนธันวาคม  2560 4. เดือนมกราคม 2561 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 6. เดือนมีนาคม 2561
7. เดือนเมษายน 2561 8. เดือนพฤษภาคม 2561 9. เดือนมิถุนายน 2561 10 เดือนกรกฎาคม 2561 11. สิงหาคม 2561 12. เดือนกันยายน 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. เดือนตุลาคม 2561 2. เดือนพฤศจิกายน 2561 3. เดือนธันวาคม 2561 4. เดือนมกราคม 2562 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 6. เดือนมีนาคม 2562