ข้อมูลเตือนการระบาดศัตรูพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือนกุมภาพันธ์  2561 เดือนมีนาคม 2561 เดือนเมษายน 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนมิถุนายน 2661
เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2561