ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเกษตร / ข้อมูลการผลิตข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

****************************

1. ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร

2. ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กร

3. จำแนกครัวเรือนและเกษตรกร จำแนกตามสิทธิ์ในที่ดิน

4. ประชากรและแรงงานภาคเกษตร

5. พื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6. ข้อมูลการผลิตข้าว สถิตติการเพาะปลูก พื้นที่ปลูก